Vedtekter - Hidra Velforening

Gå til innhold

Hovedmeny:


Vedtekter for Hidra Velforening

Vedtatt på stiftelsesmøte den 24. april 1994

Endret på årsmøte 24. mars 1996

Endret på årsmøte 7. mars 2009

Endret på årsmøte 24. juni 2019

Endret på årsmøte 21. juni 2021


1. Formål

Foreningens formål er å være en interessegruppe med et hovedmål:

Å legge forholdene best mulig til rette for fortsatt bosetting på Hidra.


2. Medlemskap

Enhver som betaler kontingent har rett til medlemskap. Stemmerett har alle over 12 år.


3. Kontingent

Årsmøte fastsetter medlemskontingenten som innbetales forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen regnskapsårets utgang strykes etter forutgående varsel fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontingent er betalt.


4. Foreningens ledelse

Foreningen ledelse består av et styre som består av 6 medlemmer rimelig fordelt utover øya; leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøte. Styrets vedtak skal protokolleres.

Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål. Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens leder. Regnskapsåret går fra 1.1 til 31.12.

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes i første halvår. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med 3 ukers varsel. Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Valg i forhold til pkt. 5.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret senest en uke innen årsmøtedatoen. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettiget.

Lovendringer krever 2/3 flertall. Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger protokolleres.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.


5. Valg

Årsmøte skal velge:

Seks styremedlemmer + to varamenn (leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamenn) og en revisor.

Styret fungerer som valgkomite. Etter hvert årsmøte konstituerer styret seg selv.

Styrets medlemmer samt varamenn velges for to år.

Samtlige kan gjenvelges.


6. Oppløsning av foreningen

Beslutning om oppløsning kan bare skje når 3/4 av fremmøtte medlemmer har godkjent det. Oppløsning skal godkjennes av to årsmøter.

Har foreningen midler skal disse benyttes til beste for Hidras beboere. Det møtet som vedtar oppløsning av foreningen bestemmer også anvendeles av midlene.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen